Stadgar
(Antagna vid årsmöte 2016-03-10)

IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING 

Definition

Simidrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

  

Mål och inriktning
  • Simidrott skall utformas och organiseras så, att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje utövare tillfredsställelse med hänsyn till vars och ens värderingar.
  • Simidrott skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt in­flytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.
  • Simidrott skall främja god kamrat- och idrottsanda.
  • Simidrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psyko­logiskt som socialt och kulturellt avseende.
  • Simidrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla män­niskors lika värde.

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs vidare eller Utskrift-spara ned Stadgar HÄR

 
I samarbete med